Prosess /Processing

På fiskefelt /Prosess

Hvor: Frederikkeplassen, Universitetet i Oslo, Saturday, Lørdag 21.mai
Med:
Berit Kristoffersen / Brigt Dale / Carsten Aniksdal / Elin Vister
Utstilling: Et utsnitt fra en dag i to kystfiskere sine liv.
I Prosess utforsker vi kystfiskernes hverdagsliv. Vi møter to brødre som byger på en tusen år lang fiskeritradisjon i Lofoten, og lærer av dem hvordan viktige element i kystkulturen består fordi stadig nye generasjoner utøver kunnskapen kulturen er tuftet på. Kunnskapen er under press fra flere utviklingstendenser som tilsidesetter og nedvurderer praksisen de bærer; ungdom utdanner seg vekk fra det kystnære fisket, populærkulturen dyrker urbaniteten, fiskeripolitikken dyrker rasjonaliseringslogikken – og petroleumspolitikken søker nye områder.
Folk lever sine liv midt i slike prosesser. Ivar og Henrik har kjøpt seg båt, de pusser opp hus og kjemper for ungenes skoletilbud. I utkanten av ting.

Processing

– An excerpt from a day in two coastal fishermen’s lives
FIELDS: Processing explores the coastal fishermen’s daily life. We meet two brothers who preserve a thousand-year-long fishing tradition in Lofoten and learn from them how important elements of coastal culture are maintained where knowledge is based generations of inherited practices. This practice which is then based upon culturally transmitted knowledge is under pressure from several developments that supersede and neglect the knowledge it carries: young people move away from the coastal fishing to search for other possibilities, popular culture worship urbanism, fishing policy worship the rationalization logic – and petroleum policy is characterized by the pressure to find new areas to explore.
People live their lives in the midst of these processes. Ivar and Henrik bought a boat, they are renovating their house and fight for their kids’ local school. In the outskirts of things.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s